හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99
Showing posts from 2023Show all
ෆේස්බුක් ගිණුම ලොක් කිරීම
හිතවතී මාසික සඟරාව (නොවැම්බර් කලාපය)
සයිබර් අවකාශයේ ඔබ ආ ගිය තැන් (ඩිජිටල් පාසටහන)
හිතවතී මාසික සඟරාව (ඔක්තෝම්බර් කලාපය)
නිරුවතින් පලිගැනීම
සෙල්ලම ලෙල්ලම වූ හැටි
හිතවතී මාසික සඟරාව (සැප්තැම්බර් කලාපය)
“සයිබර් හිංසනය” ගැන වෙබ්නා වැඩසටහන
හිතවතී වෙබිනා සැසිය - සයිබර් හිංසනයට නොබියව මුහුණ දෙන්නෙ කොහොමද කියලා දැනගන්න, සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදා උදේ 10:00 ට
 ඔබේ කුණු කාගේ හරි වස්තුවක්….
 කළු තොප්පි, සුදු තොප්පි සහ අළු තොප්පි
 අරුම පුදුම තෑග්ග!!
Load More That is All