හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99
Showing posts from 2020Show all
ඔහුගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරන ලෙස ඇයට තර්ජනය කිරීම
“Guidance on how to be safe when using the internet while working from home during the pandemic.”
හිතවතී වෙබිනා සැසිය - ஹிதாவதி வெபினார்  - Hithawathi Webinar
 අනපේක්ෂිත ඊමේල් පණිවුඩය හමුවේ ලිහා ගන්න බැරි ප්‍රශ්න වැලක්
හිතවතී පිළිබඳව සඳහන් කිරීම ගැන ස්තූතියි! ஹிதவதீ பற்றி குறிப்பிட்டதற்கு நன்றி! Thank you Thambaru Wijesekara for mentioning about Hithawathi!
කොවිඩ් හමුවේ පෞද්ගලික දත්ත -  கோவிட் இன் போது தனிப்பட்ட தரவு - Personal data during COVID
 කෙනෙක් ඔවුන් ඉමෝ හි කතා වූ සියල්ල දැන ගෙන
 Somebody knew everything they talked on Imo
දෙමාපියන් විසින් සිදු කළ යුතු පාලක (පේරන්ටල් කන්ට්‍රෝල්ස් / Parental Controls)
About Fake Calls
සමාජ ඉංජිනේරු විද්‍යාව (Social Engineering)
Load More That is All