හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99
Showing posts from 2019Show all
සමාජ ඉංජිනේරු විද්‍යාව (Social Engineering)
ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය (Two-factor Authentication / 2FA) යනු කුමක්ද?
What is Two-Factor Authentication?
இரட்டைத் திறவு முறைமை என்றால் என்ன?
Load More That is All