හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

හිතවතී මාසික සඟරාව (සැප්තැම්බර් කලාපය)

 


හිතවතී විසින් නොමිලේ ඔබ වෙත ගෙන එන මාසික සඟරාව (සැප්තැම්බර් කලාපය) දැන් නිකුත් වුණා.. අදම කියවන්න >> https://www.hithawathi.lk/si/monthly-newsletters-si/volume-04-issue-09/   


ලියාපදිංචි වීම සඳහා >> https://hithawathi.us18.list-manage.com/subscribe?u=c80d52cd79f738a63081f5519&id=80641049f6 


කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි!


#hithawathi #hithawathiteenshub #teens #enewsletter #digital #devices #apps #news #Tamil #Sinhala #English #SriLanka #SocialEngineering #fake #hackers #phishing #scam #internet #onlinesafety #socialmedia #cyberspace #cybersafety #cybersecurity #Cyberattacks #cybersecurityawareness #cybersecuritythreats

Post a Comment

0 Comments