හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

හිතවතී වෙබිනා සැසිය - සයිබර් හිංසනයට නොබියව මුහුණ දෙන්නෙ කොහොමද කියලා දැනගන්න, සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදා උදේ 10:00 ට

 


සයිබර් හිංසනයට නොබියව මුහුණ දෙන්නෙ කොහොමද කියලා දැනගන්න, සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදා උදේ 10:00 ට!
මාධ්යය: සිංහල
පහත දැක්වෙන ඕනෑම ක්රමයකින් (ලින්ක් එක මත ක්ලික් කර) ඔබට සම්බන්ධ විය හැක
* සූම් සබැඳිය (Zoom link): https://us06web.zoom.us/j/82200856747...
Meeting ID: 822 0085 6747
Passcode: 484717
* ෆේස්බුක් ලයිව් (Facebook LIVE): www.facebook.com/hithawathi


Post a Comment

0 Comments