හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

හිතවතී මාසික සඟරාව (ඔක්තෝම්බර් කලාපය)

 


හිතවතී විසින් නොමිලේ ඔබ වෙත ගෙන එන මාසික සඟරාව (ඔක්තෝම්බර් කලාපය) දැන් නිකුත් වුණා.. අදම කියවන්න >> https://www.hithawathi.lk/si/monthly-newsletters-si/volume-04-issue-10/
ලියාපදිංචි වීම සඳහා >> https://hithawathi.us18.list-manage.com/subscribe?u=c80d52cd79f738a63081f5519&id=80641049f6
කියවීම මිනිසා සම්පූර්ණ කරයි!
#hithawathi #staysafeonline #CybersecurityAwarenessMonth #awareness #eNewsletter #reading #SriLanka #women #girls #children #teens #apps #digital #online #helpdesk #support #help #report #devices #internet #onlinesafety #socialmedia #cyberspace #cybersafety #cybersecurity #fake #hackers #phishing #scam #SocialEngineering #Cyberattacks #cybersecurityawareness #cybersecuritythreats

Post a Comment

0 Comments