හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

අප අමතන්න

 

දුරකථනය: 011-421-6062

ඉ-තැපෑල: help@hithawathi.lk

වට්ස්ඇප් සහ වයිබර්: +94 77 771 1199


කාර්යාල වේලාවන්:

සතියේ දිනවල පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා

සෙනසුරාදා දිනවල පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා

රජයේ නිවාඩු දිනයන් හි වසා ඇත.Post a Comment

0 Comments