හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

Who can see when you change your relationship status?If you change your relationship status to Single, Divorced or remove it entirely, nothing will be shown on your timeline or in your friends' News Feeds.
If you change your status to in a relationship, it will be shown on your timeline and in your friends' News Feeds. To limit who can see your relationship status, you can change your privacy settings.


Post a Comment

0 Comments