හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

How do you unfriend or remove a friend?


Unfriend

To unfriend someone:
  1. Go to that person's profile.
  2. Hover over FriendsDescription: https://static.xx.fbcdn.net/assets/?revision=264405117560211&name=fb-chevronlargegrey-Desktop&density=1 at the top of their profile.
  3. Select Unfriend.
The person you unfriended won't be notified.
If you don't want someone to see your profile, add you as a friend or send you a message, you can block them.
If the person you want to unfriend has deactivated their Facebook account, go to your profile and click Friends, then search for the person's name.
Note: If you unfriend someone, you'll be removed from that person's friends list as well. If you want to be friends with this person again, you'll need to add them as a friend again.


Post a Comment

0 Comments