හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

How do you report a fake account?
A fake account is an account where someone is pretending to be something or someone that doesn't exist. Fake accounts can include accounts for fake or made up people, pets, celebrities or organizations. To report a fake account:
  1. Go to the profile of the fake account.
o    If you can't find it, try searching for the name used on the profile or asking your friends if they can send you a link to it.
  1. Click Description: https://static.xx.fbcdn.net/assets/?revision=233439060888347&name=fb-3dotseventsettings-Desktop&density=1 on the cover photo and select Give feedback or report this profile.
  2. Follow the on-screen instructions for fake accounts to file a report.
If an account is pretending to be you or someone you know, you can learn how to report it for impersonation.Post a Comment

0 Comments