හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

How do you report an account for impersonation?If you have a Facebook account and want to report someone that's pretending to be you or someone you know:
  1. Go to the profile of the impersonating account
o    If you can't find it, try searching for the name used on the profile or asking your friends if they can send you a link to it.
  1. Click Description: https://static.xx.fbcdn.net/assets/?revision=233439060888347&name=fb-3dotseventsettings-Desktop&density=1 on the cover photo and select Report
  2. Follow the on-screen instructions for impersonation to file a report
If you don't have a Facebook account and want to report someone that's pretending to be you or someone you know, please fill out this form.


Post a Comment

0 Comments