හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

How do I temporarily deactivate my Facebook account?You can deactivate your account temporarily and choose to come back whenever you want.
To deactivate your account:
  1. Click Description: account settings at the top right of any Facebook page.
  2. Select Settings.
  3. Click General in the left column.
  4. Click Manage your account, then click Deactivate your account and follow the instructions to confirm.
When your account is deactivated:
·         No one else can see your profile.
·         Some information, like messages you sent to friends, may still be visible.
·         Your friends may still see your name in their friends list. This is only visible to your friends, and only from their friends list.
·         Group admins may still be able to see your posts and comments, along with your name.
Keep in mind that if you choose to keep Messenger active or are logged into Messenger when you deactivate your Facebook account, then Messenger will remain active. Learn how to deactivate Messenger.
When your Facebook account is deactivated, but you still have Messenger:
·         You can still chat with friends on Messenger.
·         Your Facebook profile picture will still be visible in your conversations on Messenger.
·         Other people can search for you to send you a message.
Reactivating your account:
If you’d like to come back to Facebook after you’ve deactivated your account, you can reactivate your account at any time by logging back into Facebook or by using your Facebook account to log in somewhere else. Remember, you'll need to have access to the email or mobile number you use to log into complete the reactivation.


Post a Comment

0 Comments