හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

Does Facebook consult with any external groups to inform its policies?


Does Facebook consult with any external groups to inform its policies?

Yes, Facebook regularly consults with external groups on a range of issues, including content policy, safety, privacy and data security. Experts on domestic violence and cyber-stalking sit on their Safety Advisory Board, a group of leading global safety organizations. They are in regular conversation with this group and others about their content policies, particularly as they relate to groups that have historically faced violence and discrimination.


Post a Comment

0 Comments