හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

ෆේස්බුක් එකේ ගිනි අවි අලෙවියට අවසර තිබේද?


ෆේස්බුක් එකේ ගිනි අවි අලෙවියට අවසර තිබේද?

තනි පුද්ගලයන් අතර පෞද්ගලිකව ගිනි අවි, උණ්ඩ සහ පුපුරන ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම, විකිණීම හෝ වෙළඳාම සඳහා ෆේස්බුක් හි අවසරයක් නැත. මෙම ප්‍රතිපත්තිය මඟින් ආවරණය වන අයිතම ලැයිස්තුවක සඳහා කරුණාකර මෙම උපකාරක මධ්‍යස්ථායේ ලිපිය වෙත යොමු වන්න.


Post a Comment

0 Comments