හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99


Be Alert !!!!!!

Hackers Hit Twitter C.E.O. Jack Dorsey in a ‘SIM Swap.’ You’re at Risk, Too.https://www.nytimes.com/2019/09/05/technology/sim-swap-jack-dorsey-hack.html

Post a Comment

0 Comments