හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

If your TikTok account is hacked


Your TikTok account may have been hacked, if you experience following suspicious behavior:

•    Change of your password, security email and associated phone number.
•    Change of your username or nickname.
•    Deleting / Posting videos without your permission
•    Sending messages that you never wrote

If you suspect that your account has been compromised, please follow the steps below to keep your account secure:

Change Password: In TikTok, hacker will be automatically kicked out of your account after changing the password.

Check account info if it is accurate: Select “Manage My Account” option under the TikTok settings, check if the associated account info is accurate

If you cannot change password by yourself, please contact TikTok via their In-app Feedback (App settings – Report a Problem).

You may follow the steps shown below to change the password and verify account info.

1.    Tap on   for ‘Privacy & Settings’
2.    Go to ‘Manage My Account’
3.    Select password to change and other account info to verify

 


 

 


 
The following steps will keep your TikTok account safe.

1.    Tap on   for ‘Privacy & Settings’
2.    Go to ‘Privacy & Safety’
3.    Set the given options separately

 


 
 
Source: http://support.tiktok.com/knowledge-base/hacked-account

Post a Comment

0 Comments