හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

කරුණාකර ඔබේ අම්මා, තාත්තා, ආච්චී, සීයා හෝ වයස්ගත නෑ මිතුරන්ව මෙවැනි තත්ත්වයන් පිළිබඳව දැනුවත් කරන්න. සයිබර් අවකාශයේ විවිධ උපක්‍රම හරහා ඔවුන්ව රවටා මුදල් වංචා කිරීම අසීරු නැත.

 

Protecting Consumers From Fraud: The Grandparent Scam

Many Thanks to Western Union for publishing this on
https://www.youtube.com/watch?v=LUiJOAEDwww&feature=youtu.be

Post a Comment

0 Comments