හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

You think your friend’s account was hacked.Try Guided Help
Facebook guided help tool can walk you through the steps to resolve your issue.
If your friend can't get into their account because it was taken over by someone else, please show them the Hacked Accounts section of the Facebook Help Center so we can help. They can also visit this page to begin securing their account.
If your friend is medically incapacitated and unable to use Facebook, Facebook might be able to help you remove their account. If your friend's condition is reversible, Facebook can deactivate the account instead of deleting it. That way, when this person recovers they can log back in and reopen the account.
If your friend passed away, please report their profile to be memorialized. Memorializing an account helps keep it secure by preventing anyone from logging into it.


Post a Comment

0 Comments