හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

What types of behavior does Facebook identify as abusive?


What types of behavior does Facebook identify as abusive?

The following behavior isn't allowed on Facebook:
·        Posting things that don't follow the Facebook Community Standards (ex: threats, hate speech, graphic violence).
·         Using Facebook to bully, impersonate or harass anyone.
·         Abusing Facebook features (ex: sending friend requests to many people you don't know). Overusing features could make other people feel uncomfortable or unsafe. As a result, Facebook has limits in place to limit the rate at which you can use features. Learn more about these limits.
To learn more about Facebook policies, please review the Facebook Community Standards.


Post a Comment

0 Comments