හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

Reporting Abuse


Reporting Abuse
When something gets reported to Facebook, they review it and remove anything that goes against the Facebook Community Standards. They don't include any information about the person who filed the report when we reach out to the reported. Please keep in mind that reporting something to Facebook doesn't guarantee that it will be removed.
If you see something you don't like on Facebook but you don't think it goes against the Community Standards, learn what you can do. If something isn't working on Facebook, let them know.
If you've reported something, you may have the option to check the status of your report in your Support Inbox. Learn more about how to use your Support Inbox.

Post a Comment

0 Comments