හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

Intellectual Property

Intellectual Property
Facebook is committed to helping people and organizations protect their intellectual property rights. The Facebook Statement of Rights and Responsibilities does not allow posting content that violates someone else’s intellectual property rights, including copyright and trademark.

Copyright
Copyright is a legal right that seeks to protect original works of authorship (ex: books, music, film, art). Generally, copyright protects original expression such as words or images. It does not protect facts and ideas, although it may protect the original words or images used to describe an idea. Copyright also doesn’t protect things like names, titles and slogans; however, another legal right called a trademark might protect those. Learn more about reporting copyright violations.

Trademark
A trademark is a word, slogan, symbol or design (example: brand name, logo) that distinguishes the products or services offered by one person, group or company from another. Generally, trademark law seeks to prevent confusion among consumers about who provides or is affiliated with a product or service. Learn more about reporting trademark violations.
Description: https://static.xx.fbcdn.net/rsrc.php/v3/y4/r/-PAXP-deijE.gif
Source: https://www.facebook.com/help/399224883474207?helpref=hc_global_nav

Post a Comment

0 Comments