හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

Hacked and Fake Accounts


Hacked and Fake Accounts

Your account should represent you, and only you should have access to your account. If someone gains access to your account, or creates an account to pretend to be you or someone else, Facebook wants to help. Facebook also encourages you to let them know about accounts that represent fake or fictional people, pets, celebrities or organizations.


Post a Comment

0 Comments