හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

Does Facebook allow post-mastectomy photos?


Does Facebook allow post-mastectomy photos?

Yes. Facebook agrees that undergoing a mastectomy is a life-changing experience and that sharing photos can help raise awareness about breast cancer and support the men and women facing a diagnosis, undergoing treatment or living with the scars of cancer. The vast majority of these kinds of photos are compliant with Facebook policies.


Post a Comment

0 Comments