හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

Can I create multiple Facebook accounts?Facebook is a community where people use their authentic identities. It's against the Facebook Community Standards to maintain more than one personal account.
If you want to represent your business, organization, brand or product on Facebook, you can use your personal account to create and manage a Page. Keep in mind that a personal profile is for non-commercial use and represents an individual person. Learn more about converting your profile to a Page.
If you're using your profile to represent something other than yourself, you can convert it to a Page. If you're a public figure, learn about allowing followers.
If you have 2 or more accounts, learn how to move your information into a single account. You can also add another name (ex: maiden name, nickname, former name) to your account.

Source: https://www.facebook.com/help/1735443093393986?helpref=hc_global_nav 

Post a Comment

0 Comments