හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

Login and Password


Login and Password
If you know your current password, you can change it.
When you create a new password, make sure it's at least 6 characters long and uses a combination of numbers, uppercase and lowercase letters and punctuation. Avoid including your name or common words. Your password should be difficult to guess.
If you're having trouble changing your password, learn how to get login and password help. (https://www.facebook.com/help/283100488694834?helpref=about_content)

Post a Comment

0 Comments