හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

FB6. මා සමඟ සම්බන්ධවිය හැක්කේ කාටද?

FB6. මා සමඟ සම්බන්ධවිය හැක්කේ කාටද? (who can contact me?)


ඔබේ facebook යහළුවකු නොවන කෙනෙකුට උනත් ඔබට facebook පණිවුඩ එවන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් තමයි එම සැකසුම සිදු කරන්නේ...

Post a Comment

0 Comments