හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

FB. ෆේස්බුක් ලිපි පෙල සැකසීම සඳහා ස්තුතිය

Facebook පුද්ගලික සැකසුම් (Privacy Settings) සඳහා මඟපන්වීමක්

මෙය time.com වෙබ් අඩවියේ 2014 මාර්තු 17 වන දින පළකරන ලද  “The Comprehensive Guide to Facebook Privacy Settings” යන සිරස් තරලයෙන් යුතු ලිපියේ සාරාංශයකි.

එම ඉංග්‍රීසි ලිපිය බැලීමට යොමුව :  http://time.com/25448/the-comprehensive-guide-to-facebook-privacy-settings/

මෙම ලිපි පෙළ ඔබේ දැනුමට එක්කිරීමට ඉංග්‍රීසි ලිපිය ලබා දුන්නේ Internet Society Sri Lanka Chapter හි ක්‍රියාකාරී සාමාජික විරාජ් මහතා විසින්.

යතුරුලියනය නිවැරදි කලා : තනෝජා මහත්මිය

Post a Comment

0 Comments