හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

Is Internet good or bad?


Basically internet is a very useful pool of resources. But this blog is not going to talk about facilities or benefits of using internet…

From the very beginning I would say that there are both good and bad sides of internet/cyber space.

That is why we hear several incidents of, cyber stalking, cyber harassments, cyber bulling, blackmailing, online threatening, unnecessary chatting, and posting edited images of girls (pornography). Not only that there are incidents of online sex abusing also. There is a increase in these incidents during the past recent years.

So, what do we do? First we should have a good understanding of what are good and bad of internet. Then we should use it knowing how to prevent and tackle them.

This series of posts will talk about how we may get in to trouble while using internet and related services and how to prevent/tackle them.

Post a Comment

0 Comments