හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

දැනුවත් කිරීම් ඉඟිය: බොරු URL එකක් සොයා ගන්නේ කෙසේද!Security Awareness Quick Tip: How to spot a bogus URL!


Many Thanks to "Symantec Support" for publishing this on
https://www.youtube.com/watch?v=YIeS7sJ_Llw

Post a Comment

0 Comments