හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය +94777711 (කාර්යාල වේලාවන්හි දී)199

හිතවතී වට්ස්ඇප් සහ වයිබර් අංකය (කාර්යාල වේලාවන්හි දී) - 07777 111 99

Have a quick look & keep an eye on your kids!

This happens in all the countries in different languages...Cyber Safety Animation
Many Thanks to Texas Attorney General for publishing this on
https://www.youtube.com/watch?v=inu-_C9lhM0

Post a Comment

0 Comments